Geniet onderweg van jouw eigen ontbijt

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2023 

AKKOORD MET ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN 

Wij zijn Eatcup ('Bedrijf', 'wij', 'ons', 'onze'). Ons btw-nummer is NL001466786B20. 

Wij beheren de website https://myeatcup.com (de "Site"), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de "Juridische voorwaarden") (gezamenlijk de "Diensten") . 

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via (+31)619324020, e-mail op jelte@myeatcup.com, of per post naar Jasker 16, 8465 RH Oudehaske, Nederland, Oudehaske, Friesland 8465 RH, Nederland. 

Deze juridische voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u"), en Eatcup, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Services. U stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot de Services al deze juridische voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN. 

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Services kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan deze juridische voorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze juridische voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Juridische Voorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene juridische voorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Services na de datum waarop dergelijke herziene juridische voorwaarden zijn geplaatst. 

De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die minimaal 18 jaar oud zijn. Het is personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan om gebruik te maken van of zich te registreren voor de Diensten. 

We raden u aan een exemplaar van deze juridische voorwaarden af te drukken voor uw eigen administratie. 

1. ONZE DIENSTEN 

De informatie die bij het gebruik van de Services wordt verstrekt, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. land. Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Diensten vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. 

De Services zijn niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties onderworpen zouden zijn aan dergelijke wetten, mag u niet gebruik maken van de Diensten. U mag de Services niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). 

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Ons intellectueel eigendom Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Services, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen in de Services (gezamenlijk de "Inhoud"), evenals de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken"). 

Onze inhoud en merken worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten) en verdragen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. De Inhoud en Merken worden in of via de Diensten "AS IS" geleverd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Uw gebruik van onze Diensten Onder voorbehoud van uw naleving van deze Juridische Voorwaarden, inclusief het gedeelte "VERBODEN ACTIVITEITEN" hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om: 

• toegang krijgen tot de Diensten; en • een kopie downloaden of afdrukken van enig deel van de inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen. 

uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Diensten en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht , gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Als u gebruik wilt maken van de Diensten, Inhoud of Merken op een andere manier dan uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, richt uw verzoek dan aan: jelte@myeatcup.com. Als we u ooit toestemming verlenen om een deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, te reproduceren of openbaar weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat eventuele copyright- of eigendomsvermeldingen verschijnen of zichtbaar is bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud. 

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Services, Inhoud en Merken. 

Elke schending van deze intellectuele eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze wettelijke voorwaarden en uw recht om onze diensten te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd. 

Uw inzendingen 

Lees dit gedeelte en het gedeelte "VERBODEN ACTIVITEITEN" aandachtig door voordat u onze Services gebruikt om inzicht te krijgen in de (a) rechten die u ons geeft en (b) verplichtingen die u hebt wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Services. 

Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Services ("Inzendingen") te sturen, stemt u ermee in om alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending aan ons over te dragen. U stemt ermee in dat wij eigenaar zijn van deze Inzending en recht hebben op het onbeperkte gebruik en verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. 

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons Inzendingen te sturen via een deel van de Services: 

• bevestigen dat u onze "VERBODEN ACTIVITEITEN" hebt gelezen en hiermee akkoord gaat en dat u via de Services geen Inzending zult plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden die illegaal, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend; • voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand doen van alle morele rechten op een dergelijke Inzending; • garanderen dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u over de benodigde rechten en licenties beschikt om dergelijke Inzendingen in te dienen en dat u de volledige bevoegdheid hebt om ons de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw Inzendingen te verlenen; en • garandeert en verklaart dat uw Inzendingen geen vertrouwelijke informatie vormen. 

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inzendingen en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vergoeden voor alle verliezen die we kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) dit artikel, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden, of (c) toepasselijke wetgeving . 

3. VERKLARINGEN VAN GEBRUIKERS 

Door gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert u dat: (1) u de rechtsbevoegdheid heeft en u ermee instemt deze juridische voorwaarden na te leven; (2) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u krijgt geen toegang tot de Services via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u zult de Services niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Services zal geen toepasselijke wet- of regelgeving schenden. 

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren. 

4. PRODUCTEN 

We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de Services zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten weer. producten. Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat artikelen op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. Prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud. 

5. AANKOPEN EN BETALEN 

Vie accepteert de volgende betaalwijzen: 

– Visa – Mastercard – American Express – Discover – PayPal – iDeal 

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Services worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals vereist door ons. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in euro's. 

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment van kracht zijn voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen. 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Services is geplaatst, te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. 

6. RETOURBELEID 

Bekijk ons retourbeleid op https://www.myeatcup.com/returns-and-refunds 

8. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN 

De Services bieden gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen naar ons of op de Services te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Services en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de services. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat: 

Het maken, verspreiden, verzenden, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.

 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Services en andere gebruikers van de Services te gebruiken en om ons, de Services en andere gebruikers van de Services te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Services en deze Legale termen.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Diensten en deze juridische voorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons).
 • Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of beledigen niemand.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of een bepaalde groep mensen te promoten.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot kinderpomografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze juridische voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving. 

Elk gebruik van de Services dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze Juridische Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Services te gebruiken. 9. BIJDRAGELICENTIE U en Services komen overeen dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, mogen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen). Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Services in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder vergoeding aan u. 

We claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw bijdragen die door u zijn geleverd op enig gebied van de Services. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en om af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen. 

10. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN 

De Services kunnen links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de Services toegankelijk zijn of voor inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanuit de Services, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit de Services te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze juridische voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen van elke website waarnaar u navigeert vanuit de Services of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanuit de Services. Alle aankopen die u doet via websites van derden, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die exclusief tussen u en de toepasselijke derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet goedkeuren en dat u ons vrijwaart van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt berokkend met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden. 

11. DIENSTENBEHEER 

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze juridische voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, de toegang beperken tot, de beschikbaarheid beperken van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Services te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Services anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Services te vergemakkelijken. 

12. PRIVACYBELEID 

We geven om gegevensprivacy en veiligheid. Bekijk ons privacybeleid: https://www.myeatcup.comlprivacy-policy!. Door de Services te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Services in Nederland worden gehost. Als u toegang krijgt tot de Services vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in Nederland, dan draagt u door uw voortgezette gebruik van de Services uw gegevens over aan Nederland, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Nederland. 

13. DUUR EN BEËINDIGING 

Deze juridische voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Services gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON OM WELKE REDEN OF OM WELKE REDEN DAN OOK GEEN REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERDRAG IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE VERWIJDEREN DIE U TE ALLEN TIJDE, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST. 

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk verhaal. 

14. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Services op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie over onze Services bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Services op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Services. 

We kunnen niet garanderen dat de Services te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Services, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Services op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services tijdens downtime of stopzetting van de Services. Niets in deze juridische voorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Services te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren. 

15. TOEPASSELIJK RECHT 

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de dwingende bepalingen van de wet in uw woonland. Eatcup en u stemmen er beiden mee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam, wat betekent dat u een claim kunt indienen ter verdediging van uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze juridische voorwaarden in Nederland of in het EU-land waarin u wonen. 

16. GESCHILLENBESLECHTING 

Informele onderhandelingen 

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van elk geschil, controverse of claim met betrekking tot deze juridische voorwaarden (elk een "geschil" en gezamenlijk de "geschillen") die door u of ons zijn ingediend (afzonderlijk een "partij" en collectief, de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst te proberen een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij. 

Bindend besluit 

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij deze juridische voorwaarden, zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage met zetel in Straatsburg. , en die van kracht zijn op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule aanvaarding inhoudt. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De voertaal is Engels of Nederlands. Toepasselijke regels van materieel recht zijn Nederlands recht. 

Beperkingen 

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit om een Geschil te laten beslechten op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil aan te brengen in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen. 

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage 

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) enig geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank. 

17. CORRECTIES 

Er kan informatie op de Services staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat. inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. 

18. DISCLAIMER 

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK MAKEN VAN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES DIE AAN DE DIENSTEN ZIJN GEKOPPELD EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN , (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN WORDT OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANUIT DE DIENSTEN, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE DIENSTEN DOOR EEN DERDE, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE DIENSTEN. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE DIENSTEN, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE WORDT VERMELD, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN INDIEN VAN TOEPASSING VOORZICHTIG ZIJN. 

19. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID 

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ALLES DAT HIERIN TEVREDEN WORDT VERMELD, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT EVENTUEEL DOOR U AAN ONS IS BETAALD. BEPAALDE AMERIKAANSE STAATSWETTEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. 

20. VRIJWARING 

U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten vergoedingen en uitgaven, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Services; (2) schending van deze juridische voorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze juridische voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige openlijke schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de Services waarmee u via de Services verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we hiervan op de hoogte zijn. 

21. GEBRUIKERSGEGEVENS 

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Services verzendt om de prestaties van de Services te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Services. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons dat voortvloeit uit dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens. 

22. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN 

Bezoek aan de diensten. ons e-mails sturen. en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Services verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESTANDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHRIJVINGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of voor betalingen of het toekennen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen. 

23. CALIFORNIË GEBRUIKERS EN INWONERS 

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon op (800) 952-5210 of (916) 445-1254. 

24. DIVERSEN 

Deze juridische voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Services of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze juridische voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze juridische voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze juridische voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze juridische voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze juridische voorwaarden of het gebruik van de diensten. U stemt ermee in dat deze juridische voorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze juridische voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze juridische voorwaarden uit te voeren. 

25. CONTACTEER ONS 

Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via: 

Eatcup
Jasker 16,
8465 RH Oudehaske,
Nederland
Telefoon: (+31)619324020 jelte@myeatcup.com 

 
nl_NLNL
Scroll naar boven